فرامرز پایور
فرامرز پایور
نوازنده


لیلی و مجنون
لیلی و مجنون

خواننده : شهرام ناظری

موسیقی ما(آشنایی با موسیقی دستگاهی ایران) 1
موسیقی ما(آشنایی با موسیقی دستگاهی ایران) 1


نوازنده : علی اکبر شهنازی

1 حلقه
دل شیدا
دل شیدا

خواننده : شهرام ناظری

1 حلقه
چهارباغ
چهارباغ

خواننده : علی رستمیان

1 حلقه
رهاورد
رهاورد


نوازنده : جلیل شهناز

1 حلقه
کنسرت اساتید موسیقی ایران
کنسرت اساتید موسیقی ایران

خواننده : شهرام ناظری

راز دل
راز دل

1 حلقه