علیرضا افتخاری
علیرضا افتخاری
خواننده


مقام صبر
مقام صبر

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
تازه به تازه
تازه به تازه

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
تنها تو می مانی
تنها تو می مانی

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
عشق گمشده
عشق گمشده

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
غم زمانه
غم زمانه

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
زیباترین
زیباترین

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
خروش بحر
خروش بحر

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
هنگامه
هنگامه

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
پادشاه فصل ها
پادشاه فصل ها

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
افسانه
افسانه

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
مهمان تو
مهمان تو

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
شب عاشقان
شب عاشقان

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
غریبستان
غریبستان

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
نیلوفرانه 2
نیلوفرانه 2

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
گرفتار
گرفتار

خواننده : علیرضا افتخاری

2 حلقه
جام مصفا
جام مصفا

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
به دنبال دل
به دنبال دل

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
آتش دل
آتش دل

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
عطر مهر
عطر مهر

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
هوای تو
هوای تو

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
راز گشا
راز گشا

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
نسیما
نسیما

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
صیاد
صیاد

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
قصه شمع
قصه شمع

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
خاطرات جوانی
خاطرات جوانی

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
پاییز
پاییز

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
سرو سیمین
سرو سیمین

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
همسایه
همسایه

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
راز و نیاز
راز و نیاز

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
عاشقا سلام عاشقا درود
عاشقا سلام عاشقا درود

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
شبان عاشق
شبان عاشق

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
همتای آفتاب
همتای آفتاب

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
عطر سوسن
عطر سوسن

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
خوش آمدی
خوش آمدی

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
بردی از یادم
بردی از یادم

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
سفر
سفر

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
تو می آیی
تو می آیی

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
نوای اساتید
نوای اساتید

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
خنده بارون
خنده بارون

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
سرمستان
سرمستان

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
نیلوفرانه 1
نیلوفرانه 1

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
شکوه عشق
شکوه عشق

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
ماه خراسان
ماه خراسان

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
شب کوچه ها
شب کوچه ها

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
آوای عشق
آوای عشق

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
امان از جدایی
امان از جدایی

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
خانه دوست کجاست
خانه دوست کجاست

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
ناز نگاه
ناز نگاه

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
مهرورزان
مهرورزان

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
گل میخک
گل میخک

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
راز و نیاز
راز و نیاز

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
یاد استاد
یاد استاد

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
راز گل
راز گل

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
قلندروار
قلندروار

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
شور عشق
شور عشق

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
کنسرت لندن
کنسرت لندن

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
بابا طاهر
بابا طاهر

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
خداحافظ
خداحافظ

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
صدایم کن
صدایم کن

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه
مستانه
مستانه

خواننده : علیرضا افتخاری

1 حلقه