داریوش پیرنیاکان
داریوش پیرنیاکان
نوازنده


صد سال تار
صد سال تار


نوازنده : هوشنگ ظریف

2 حلقه
مست هشیار
مست هشیار

خواننده : حمیدرضا نوربخش

2 حلقه
تکنوازی تار
تکنوازی تار


نوازنده : داریوش پیرنیاکان

1 حلقه
یاد ایام
یاد ایام

خواننده : محمدرضا شجریان

1 حلقه
آسمان
آسمان

خواننده : حمیدرضا نوربخش

1 حلقه
شوردشت
شوردشت

خواننده : صدیق تعریف

1 حلقه
تکنوازی تار
تکنوازی تار


نوازنده : داریوش پیرنیاکان

1 حلقه
دستان
دستان

خواننده : محمدرضا شجریان

1 حلقه