صدیق تعریف
صدیق تعریف
خواننده


فراق
فراق

خواننده : صدیق تعریف

1 حلقه
خیال انگیز
خیال انگیز

خواننده : صدیق تعریف

1 حلقه
عارف شیدا
عارف شیدا

خواننده : صدیق تعریف

1 حلقه
ماه عروس
ماه عروس

خواننده : صدیق تعریف

1 حلقه
ماه بانو
ماه بانو

خواننده : صدیق تعریف

1 حلقه
شوردشت
شوردشت

خواننده : صدیق تعریف

1 حلقه
مهتاب
مهتاب

خواننده : صدیق تعریف

1 حلقه
گلگشت
گلگشت

خواننده : صدیق تعریف

1 حلقه
کردانه
کردانه

خواننده : صدیق تعریف

1 حلقه
آبگینه
آبگینه

خواننده : صدیق تعریف

1 حلقه
به یاد طاهرزاده
به یاد طاهرزاده

خواننده : صدیق تعریف

1 حلقه
شیدایی
شیدایی

خواننده : صدیق تعریف

1 حلقه