پشنگ کامکار
پشنگ کامکار
نوازنده


فراق
فراق

خواننده : صدیق تعریف

1 حلقه
درخیال
درخیال

1 حلقه
گلگشت
گلگشت

خواننده : صدیق تعریف

1 حلقه
جان جان
جان جان

1 حلقه
شیدایی
شیدایی

خواننده : صدیق تعریف

1 حلقه