سعید فرج پوری
سعید فرج پوری
نوازنده


ای جان جان بی من مرو
ای جان جان بی من مرو

خواننده : همایون شجریان

شب وصل
شب وصل

1 حلقه
شوردشت
شوردشت

خواننده : صدیق تعریف

1 حلقه
دستان
دستان

خواننده : محمدرضا شجریان

1 حلقه