داریوش طلایی
داریوش طلایی
نوازنده


صد سال تار
صد سال تار


نوازنده : هوشنگ ظریف

2 حلقه
جلوه گل
جلوه گل

خواننده : علیرضا قربانی

2 حلقه
چهارگاه
چهارگاه


نوازنده : داریوش طلایی

1 حلقه
کنسرتی دیگر
کنسرتی دیگر

خواننده : شهرام ناظری

شب وصل
شب وصل

1 حلقه
صد سال سه تار
صد سال سه تار


نوازنده : نورعلی برومند

1 حلقه
دلگشا
دلگشا


نوازنده : داریوش طلایی

2 حلقه
جنگ و صلح
جنگ و صلح


نوازنده : داریوش طلایی

1 حلقه
سایه روشن
سایه روشن


نوازنده : داریوش طلایی

1 حلقه
تک نوازی سه تار
تک نوازی سه تار


نوازنده : داریوش طلایی

1 حلقه