علی زند وکیلی
علی زند وکیلی
خواننده


چون رقص آب
چون رقص آب

خواننده : علی زند وکیلی

یادی به رنگ امروز
یادی به رنگ امروز

خواننده : علی زند وکیلی

1 حلقه
عبور از مه
عبور از مه

خواننده : علی زند وکیلی

1 حلقه
همنشین درد
همنشین درد

خواننده : علی زند وکیلی

1 حلقه
دشت جنون
دشت جنون

خواننده : علی زند وکیلی

1 حلقه
به تماشای صبا
به تماشای صبا

خواننده : علی زند وکیلی

رویای بی تکرار
رویای بی تکرار

خواننده : علی زند وکیلی

1 حلقه
میان تاریکی
میان تاریکی

خواننده : علی زند وکیلی

1 حلقه