عاشقا سلام عاشقا درود
عاشقا سلام عاشقا درود

خواننده : علیرضا افتخاری 1 حلقه

صیاد
صیاد

خواننده : علیرضا افتخاری 1 حلقه

صدایم کن
صدایم کن

خواننده : علیرضا افتخاری 1 حلقه

شور عشق
شور عشق

خواننده : علیرضا افتخاری 1 حلقه

شکوه عشق
شکوه عشق

خواننده : علیرضا افتخاری 1 حلقه

شبان عاشق
شبان عاشق

خواننده : علیرضا افتخاری 1 حلقه

شب کوچه ها
شب کوچه ها

خواننده : علیرضا افتخاری 1 حلقه

شب عاشقان
شب عاشقان

خواننده : علیرضا افتخاری 1 حلقه

سفر
سفر

خواننده : علیرضا افتخاری 1 حلقه

سرو سیمین
سرو سیمین

خواننده : علیرضا افتخاری 1 حلقه

سرمستان
سرمستان

خواننده : علیرضا افتخاری 1 حلقه

زیباترین
زیباترین

خواننده : علیرضا افتخاری 1 حلقه