اپرای عروسکی مولوی
اپرای عروسکی مولوی

خواننده : همایون شجریان 1 حلقه

دریغ
دریغ

خواننده : مجتبی عسگری 1 حلقه

آن روزها
آن روزها

خواننده : مجتبی عسگری 1 حلقه

هرچه بود گذشت
هرچه بود گذشت

خواننده : مجتبی عسگری 1 حلقه

هیچ مگو
هیچ مگو

خواننده : مجتبی عسگری 1 حلقه

هنگام که گریه می دهد ساز
هنگام که گریه می دهد ساز

خواننده : مجتبی عسگری 1 حلقه

نارنگ
نارنگ

خواننده : مجتبی عسگری 1 حلقه

سحر خوانی
سحر خوانی

خواننده : مجتبی عسگری 1 حلقه

خروش
خروش

خواننده : مجتبی عسگری 1 حلقه

حدیث سرو و گل و لاله
حدیث سرو و گل و لاله

خواننده : مجتبی عسگری 1 حلقه

حادثه عشق
حادثه عشق

خواننده : مجتبی عسگری 1 حلقه

تا نفس باقیست
تا نفس باقیست

خواننده : مجتبی عسگری 1 حلقه