اندیشه های خاموشی
اندیشه های خاموشی
مهتاب
مهتاب

خواننده : صدیق تعریف 1 حلقه

ماه عروس
ماه عروس

خواننده : صدیق تعریف 1 حلقه

ماه بانو
ماه بانو

خواننده : صدیق تعریف 1 حلقه

گلگشت
گلگشت

خواننده : صدیق تعریف 1 حلقه

کردانه
کردانه

خواننده : صدیق تعریف 1 حلقه

فراق
فراق

خواننده : صدیق تعریف 1 حلقه

عارف شیدا
عارف شیدا

خواننده : صدیق تعریف 1 حلقه

شیدایی
شیدایی

خواننده : صدیق تعریف 1 حلقه

شوردشت
شوردشت

خواننده : صدیق تعریف 1 حلقه

خیال انگیز
خیال انگیز

خواننده : صدیق تعریف 1 حلقه

به یاد طاهرزاده
به یاد طاهرزاده

خواننده : صدیق تعریف 1 حلقه