داود آزاد
داود آزاد
خواننده


کوی تو
کوی تو

خواننده : داود آزاد

1 حلقه
آی ایشیقی
آی ایشیقی

خواننده : داود آزاد

1 حلقه
در میخانه
در میخانه

خواننده : داود آزاد

1 حلقه
می صوفی افکن کجا می فروشند
می صوفی افکن کجا می فروشند

خواننده : داود آزاد

1 حلقه
نور جان
نور جان

خواننده : داود آزاد

1 حلقه
می بی رنگی
می بی رنگی

خواننده : داود آزاد

1 حلقه
یللی
یللی

خواننده : داود آزاد

1 حلقه
در بهار امید
در بهار امید

خواننده : داود آزاد

1 حلقه
تو مست تری یا من
تو مست تری یا من

خواننده : داود آزاد

1 حلقه
تو همه ما هیچ
تو همه ما هیچ

خواننده : داود آزاد

1 حلقه
مکتب تار تبریز
مکتب تار تبریز


نوازنده : داود آزاد

1 حلقه
لیلی نامه
لیلی نامه

خواننده : داود آزاد

1 حلقه
دیوان شمس و باخ
دیوان شمس و باخ

خواننده : داود آزاد

1 حلقه