اپرای عروسکی سعدی
اپرای عروسکی سعدی

خواننده : محمد معتمدی 1 حلقه

اپرای عروسکی حافظ
اپرای عروسکی حافظ

خواننده : محمد معتمدی 1 حلقه

اپرای عروسکی مولوی
اپرای عروسکی مولوی

خواننده : همایون شجریان 1 حلقه

رستم و اسفندیار
رستم و اسفندیار

1 حلقه

اپرای عروسکی رستم و سهراب
اپرای عروسکی رستم و سهراب

1 حلقه

اپرای عروسکی مکبث
اپرای عروسکی مکبث

1 حلقه

ننه دلاور و فرزندانش
ننه دلاور و فرزندانش

1 حلقه

اپرای عروسکی عاشورا
اپرای عروسکی عاشورا

1 حلقه

لیلی و مجنون
لیلی و مجنون

1 حلقه

یوسف و زلیخا
یوسف و زلیخا

1 حلقه

خیمه شب بازی به شیوه قاجار
خیمه شب بازی به شیوه قاجار

1 حلقه

تونل
تونل

1 حلقه