در شب گیسوان تو
در شب گیسوان تو

خواننده : پرواز همای 1 حلقه

خدا در روستای ماست
خدا در روستای ماست

خواننده : پرواز همای 1 حلقه

قناری من
قناری من

خواننده : بهرام حصیری 1 حلقه

جان عاشق
جان عاشق

خواننده : بهرام حصیری 1 حلقه

صدای عشق
صدای عشق

خواننده : بهرام حصیری 1 حلقه

بی تو خاکسترم
بی تو خاکسترم

خواننده : بهرام حصیری 1 حلقه

سیم آخر
سیم آخر

خواننده : بامداد فلاحتی 1 حلقه

راز آفرینش
راز آفرینش

خواننده : بامداد فلاحتی 1 حلقه

گوهر افشان
گوهر افشان

خواننده : بامداد فلاحتی 1 حلقه

بی صدف دردانه باش
بی صدف دردانه باش

خواننده : بامداد فلاحتی 1 حلقه

بی من مرو
بی من مرو

خواننده : بامداد فلاحتی 1 حلقه

باز باران
باز باران

خواننده : بامداد فلاحتی 1 حلقه