یللی
یللی

خواننده : داود آزاد 1 حلقه

می بی رنگی
می بی رنگی

خواننده : داود آزاد 1 حلقه

مکتب تار تبریز
مکتب تار تبریز


نوازنده : داود آزاد 1 حلقه

نور جان
نور جان

خواننده : داود آزاد 1 حلقه

می صوفی افکن کجا می فروشند
می صوفی افکن کجا می فروشند

خواننده : داود آزاد 1 حلقه

لیلی نامه
لیلی نامه

خواننده : داود آزاد 1 حلقه

کوی تو
کوی تو

خواننده : داود آزاد 1 حلقه

دیوان شمس و باخ
دیوان شمس و باخ

خواننده : داود آزاد 1 حلقه

در میخانه
در میخانه

خواننده : داود آزاد 1 حلقه

در بهار امید
در بهار امید

خواننده : داود آزاد 1 حلقه

تو همه ما هیچ
تو همه ما هیچ

خواننده : داود آزاد 1 حلقه

تو مست تری یا من
تو مست تری یا من

خواننده : داود آزاد 1 حلقه